RUIMTELIJKE ORDENING

Wij adviseren onder andere projectontwikkelaars, architecten, bouwbureaus, overheden en particulieren bij de voorbereiding van ruimtelijke initiatieven door het opstellen van bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en daarvoor benodigde onderzoeken en adviezen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden beschikt Adromi over een team van planologen, juristen en milieuexperts met diverse specialisaties. Bovendien voeren wij diverse onderzoeken uit in eigen beheer.

Bestemmingsplannen
Haalbaarheidsstudies
Ruimtelijke onderbouwing
Planschade & Nadeelcompensatie
Planbeoordeling
Digitalisering plannen

Bestemmingsplannen

Wanneer een (bouw)plan of project qua bouw- of gebruiksmogelijkheden niet passend is in het bestaande bestemmingsplan geeft dit aanleiding een bestemmingplan te wijzigen of te herzien. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn bij ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, een functiewijziging van agrarisch naar wonen of wanneer een bepaalde bedrijfsfunctie niet aansluit bij de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij voor u een flexibel en op maat gemaakt bestemmingsplan opstellen.

Ruimtelijke Onderbouwing

Regelmatig doet zich een situatie voor waarin een bouwplan of project in strijd is met het geldende bestemmingsplan. In dat geval kan een procedure worden gevolgd voor het verlenen van een omgevingsvergunning ter afwijking van het geldende plan.  De omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan moet zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing waarbij wordt aangetoond dat het plan of project voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’.

Zo vraagt een omgevingsvergunning aanvraag om een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing terwijl in een zogenaamd kruimelgeval sprake kan zijn van een onderbouwing op hoofdlijnen. Wij vervaardigen voor u een ruimtelijke onderbouwing welke qua inhoud en omvang is afgestemd op de te doorlopen procedure.

Planbeoordeling

Naast het opstellen van bestemmingsplannen en onderzoeksrapporten voor allerlei specialisaties voeren wij planbeoordelingen uit voor bedrijven, instellingen en particulieren. Doordat vaststelling van een nieuw bestemmingsplan beperkend kan werken voor de bouwmogelijkheden op uw perceel of de bedrijfsvoering van uw bedrijf of instelling is het van groot belang bestemmingsplannen tijdens de inspraak of ontwerpfase te beoordelen.

Vanwege onze ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van ruimtelijke plannen en onze (milieu)technische en juridische kennis zijn wij in staat de potentiële invloed van een bestemmingsplan te projecteren op uw situatie. Wanneer het bestemmingsplan hier aanleiding toe geeft kan Adromi u adviseren en begeleiden in het traject van inspraak, zienswijze, beroep en/of bezwaar.

Haalbaarheidsstudies

Bij bedrijfsverplaatsing of -uitbreiding is het van belang rekening te houden met allerlei factoren welke van invloed zijn voor uw bedrijfsvoering, als milieuzoneringen en planologische randvoorwaarden. Daarbij kunnen ook privaatrechtelijke afspraken in de vorm van erfpacht een rol spelen. Tal van factoren zijn van invloed op de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de locatie en de daaraan gekoppelde waarde voor het bedrijf.

Wij ondersteunen en adviseren bedrijven in de zoektocht naar een nieuwe bedrijfslocatie of bij beoordeling van een potentiële vestigingslocatie. Dit doen we onder ander door het in beeld brengen van deze randvoorwaarden en de taxatie van de daarmee samenhangende kosten. Wij voeren vestigingsonderzoek uit in binnen- en buitenland.

Planschade en nadeelcompensatie

Wanneer u nadeel ondervindt van overheidsmaatregelen bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om schadevergoeding te ontvangen. De meest ingrijpende overheidsmaatregel in deze context vormt onteigening. Als sprake is van andere schadeveroorzakende besluitvorming, kan in de context van een dergelijk besluit meestal om schadevergoeding worden verzocht. Er bestaan ook diverse specifieke regelingen op het gebied van nadeelcompensatie. De meest bekende hierbij is waarschijnlijk planschadevergoeding op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Ook is niet uitgesloten dat u als grondeigenaar of initiatiefnemer voor een bestemmingsplanwijziging wordt geconfronteerd met het aspect planschade.

Adromi kan u adviseren en begeleiden in deze procedures. Het kan gaan om juridische advisering, maar ook om een taxatie van het geleden of te leiden nadeel dan wel het opstellen van een kostenbegroting.

Digitalisering van ruimtelijke plannen

Voor de inwerkingtreding van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (planologisch strijdig gebruik) moet het plan als digitaal bestand worden gepubliceerd op de website ruimtelijke plannen. Het technische ontwerp van onze plankaarten voldoet daarbij aan de strikte randvoorwaarden, zoals opgenomen in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.
Daarbij moet voldaan worden aan de:

  • IMRO 2012
  • SVBP 2012
  • STRI 2012

Wij verzorgen de digitalisering van uw ruimtelijke plannen en allerlei tekenwerkzaamheden ter ondersteuning van uw bestemmingsplantoelichting of aanvraag omgevingsvergunning.

Een greep uit onze projecten op het
gebied van Ruimtelijke Ordening

Neem voor meer informatie over ruimtelijke ordening
contact op met Simone Zonneveld of Joël Wildschut

szonneveld@adromi.nl
078 684 55 55

jwildschut@adromi.nl
078 684 55 55