ENERGIE & DUURZAAMHEID

Energielabel
Energiebesparing Onderzoek
Energie Audits
Energie Contracting
Energie Opwekking
Energiebesparingsplicht & Informatieplicht energiebesparing
Subsidie Aanvragen

Energielabel

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie hebben vanaf 2023 energielabel C nodig. Deze verplichting geldt voor vrijwel alle utiliteitsgebouwen waarvan de gebruikersoppervlakte uit meer dan 50% en meer dan 100 m2 kantoorfunctie bestaat. Adromi helpt u om aan deze verplichting te voldoen. Ook kunnen wij adviseren in het verbeteren van uw label, bijvoorbeeld wanneer uw kantoorpand een label D t/m G heeft en hiermee niet aan de vanaf 1 januari 2023 geldende label C verplichting voor kantoren voldoet.

Lees meer

Energiebesparingsonderzoek

Is in uw omgevingsvergunning opgenomen dat u een energiebesparingsonderzoek (EBO) uit moet voeren?
Wilt u weten welke maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen?
Adromi voert voor u een energiebesparingsonderzoek uit.

Een energiebesparingsonderzoek is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren. Als energiebesparing een onderdeel is van uw omgevingsvergunning, dan vereist deze een overzicht van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Adromi brengt de bestaande energiestromen binnen uw onderneming in kaart. Vervolgens geeft het onderzoek inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing ten aanzien van gebouwen en installaties, het opwekken van duurzame energie en het invoeren van energiebeheer. Het resultaat is een overzichtelijk rapport waarin voor de besparingsmogelijkheden de kosten, baten en terugverdientijd zijn bepaald.

Energie-audits

Grote ondernemingen zijn verplicht elke vier jaar een energie-audit (EED) uit te voeren. De energie-audit is bedoeld om kosteneffectieve energiebesparende maatregelen te identificeren, waarbij de nadruk ligt op maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Om een energie-audit rapportage op te stellen, is een opname van alle wel/niet getroffen energiebesparende maatregelen, energiegebruikers en draaiuren op locatie noodzakelijk. Hierna wordt een energiebalans opgesteld en worden de terugverdientijden van de niet getroffen energiebesparingsmaatregelen berekend. Daarnaast zijn er diverse verplichte onderdelen, zoals energieverbruiksprofielen en een bedrijfsbeschrijving die, door middel van aangeleverde documentatie en een rondgang op locatie, worden opgesteld en opgenomen in de rapportage.

Voor grootverbruikers (d.w.z. locaties met een verbruik van meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aan aardgas equivalenten per jaar) moet per locatie een audit uitgevoerd worden. Voor middelgrote verbruikers en kleinverbruikers (tot 200.000 kWh aan elektriciteit of 75.000 m3 aan aardgasequivalenten per jaar) kan worden volstaan met een steekproef van drie middengebruikers en drie kleingebruikers, als sprake is van meerdere homogene locaties.

De uiterlijke deadline voor de komende energie-audit is vastgesteld op 31 december 2024.Adromi beschikt over ruime kennis en ervaring als het gaat om het uitvoeren van energie-audits in diverse sectoren en kunnen dan ook zorgen dat u tijdig aan deze verplichting voldoet.

De Energiebesparingsplicht & Informatieplicht energiebesparing

Als uw bedrijf een energiegebruik heeft van meer dan 50.000 kWh en/of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten), valt uw bedrijf onder de Energiebesparingsplicht en de Informatieplicht energiebesparing. U bent dan verplicht energiebesparende maatregelen te treffen en een melding te doen bij RVO.

Energiebesparingsplicht
De energiebesparingsplicht stelt dat middel- en grootverbruikers van energie alle energiebesparende maatregelen moeten treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De overheid biedt handvaten voor het voldoen aan deze verplichting in de vorm van 149 vastgestelde maatregelen, opgesteld in de Erkende Maatregelen Lijst (hierna ‘EML’). Wilt u weten of uw bedrijf valt onder de energiebesparingsplicht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Informatieplicht energiebesparing
Als uw bedrijf onder de energiebesparingsplicht valt, bent u verplicht om eens per vier jaar aan het bevoegd gezag te melden welke maatregelen u getroffen heeft ter verduurzaming van het energieverbruik. Voor de algemeen voorkomende energiebesparende maatregelen wordt de EML-systematiek gebruikt om een beeld te schetsen van het energiegebruik in relatie tot de energiebesparingsplicht. Het indienen van een melding informatieplicht energiebesparing kan best ingewikkeld zijn. Door de brede scope van de EML en de technische aard van veel maatregelen kunt u ervoor kiezen om ons in te schakelen om voor u de melding in te dienen.

Onze ervaren adviseurs komen bij u langs en brengen voor u de energierelevante maatregelen van de erkende maatregelen lijst in kaart. Vervolgens dienen wij namens u de melding in en ontvangt u advies over welke maatregelen er nog getroffen kunnen worden en welke maatregelen de omgevingsdienst kan afdwingen.

LET OP! Elke vier jaar dient er een melding voor de Informatieplicht te worden ingediend. U heeft tot 1 december 2023 om de informatieplichtmelding ‘2e ronde’ in te dienen.

Energie-contracting

Zijn de energiekosten te hoog? Gaat u energie terugleveren? Wilt u groene stroom? Als deze vragen spelen, is het een goed moment om het energiecontract in z’n geheel door te lichten en enkele energieaanbiedingen te vergelijken. In de vrije markt met een groot aanbod bepaalt u zelf wat u wilt en krijgt u toch een scherpe prijs.
Adromi kan voor u beoordelen of het huidige contract nog past bij de situatie, een programma van eisen opstellen waarin de wensen en eisen voor het nieuwe contract zijn vastgesteld (contractvorm, contractduur, volume, groen/grijs, spanning/druk, bandbreedte vermogen, vast/variabel, enkel/dubbel, wijze van factureren), prijzen opvragen, aanbiedingen beoordelen, adviseren over de keuze en u ondersteunen bij de onderhandeling met het energiebedrijf.

Duurzame energieopwekking (windturbines en zonnepanelen)

Nederland stimuleert de opwekking van duurzame energie. De uitdaging is enorm. Tenminste als invulling gegeven wordt aan de afgesproken doelstellingen uit het Energieakkoord. De initiatieven zijn er. De procedures en de conflicterende belangen zijn echter complex. Wij hebben daarom oog voor het economische rendement maar ook voor de ruimtelijke effecten en maatschappelijke acceptatie. Adromi zorgt ervoor dat uw kansen op een succesvol zon- of windenergie-initiatief optimaal worden benut. Wij ondersteunen u in het gehele proces van planvorming tot vergunningverlening. Onze juristen, planologen en milieuexperts verzorgen locatie- en haalbaarheidsonderzoek, milieueffectstudies, onderzoek naar akoestiek en slagschaduw (in geval van windturbines) en de benodigde vergunningaanvragen. Daarbij vormt ook het subsidietraject een onderdeel van onze dienstverlening.

Subsidie aanvragen (SDE+)

Voor realisatie van grootschalige duurzame energievoorzieningen zijn subsidies beschikbaar. De overheid onderschrijft de noodzaak om meer duurzame energie toe te passen en stimuleert grote duurzame energiesystemen met subsidies. Het gaat onder meer om grootschalige zon- en windprojecten en houtketels. De subsidie wordt uitbetaald op basis van de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. U krijgt dus jaarlijks achteraf een bedrag op basis van de productie. Adromi kan voor u beoordelen of u in aanmerking komt voor subsidie, een subsidie aanvraag indienen en de voor de uitbetaling benodigde aanmeldingen uitvoeren (CertiQ).

Een greep uit onze projecten op het
gebied van Energie en Duurzaamheid

Neem voor meer informatie over Energie & Duurzaamheid
contact op met Jelle Kramer

jkramer@adromi.nl
078 684 55 55