ENERGIE & DUURZAAMHEID

Energielabel
Energiebesparing Onderzoek
Energie Audits
Energie Efficiency Plan
Energie Contracting
Energie Opwekking
Maatregellijst
Subsidie Aanvragen

Energielabel

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie hebben vanaf 2023 energielabel C nodig. Deze verplichting geldt voor vrijwel alle utiliteitsgebouwen waarvan de gebruikersoppervlakte uit meer dan 50% en meer dan 100 m2 kantoorfunctie bestaat. Adromi helpt u om aan deze verplichting te voldoen. Ook kunnen wij adviseren in het verbeteren van uw label, bijvoorbeeld wanneer uw kantoorpand een label D t/m G heeft en hiermee niet aan de vanaf 1 januari 2023 geldende label C verplichting voor kantoren voldoet.

Lees meer

Energiebesparingsonderzoek

Is in uw omgevingsvergunning opgenomen dat u een energiebesparingsonderzoek (EBO) uit moet voeren?
Wilt u weten welke maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen?
Adromi voert voor u een energiebesparingsonderzoek uit.

Een energiebesparingsonderzoek is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren. Als energiebesparing een onderdeel is van uw omgevingsvergunning, dan vereist deze een overzicht van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Adromi brengt de bestaande energiestromen binnen uw onderneming in kaart. Vervolgens geeft het onderzoek inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing ten aanzien van gebouwen en installaties, het opwekken van duurzame energie en het invoeren van energiebeheer. Het resultaat is een overzichtelijk rapport waarin voor de besparingsmogelijkheden de kosten, baten en terugverdientijd zijn bepaald.

Energie-audits

Op grond van de Energy Efficiency Directive (EED, EU/2012/27) moeten grote bedrijven een energie-audit uitvoeren. Deze audit is bedoeld om kosteneffectieve energiebesparende maatregelen te identificeren. Op basis van een goede energiebalans voor het bedrijf worden de terugverdientijden van mogelijke besparingsmaatregelen onderbouwd.

De EED stelt eisen aan de energiebalans en schrijft ook voor dat energieverbruiksprofielen in een rapportage worden opgenomen. Daarnaast moet in de rapportage een overzicht van maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar worden opgenomen. Alle grootverbruikers (d.w.z. locaties met een verbruik van meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit of 75.000 m3 aan aardgas equivalenten per jaar) moeten per locatie een audit uitvoeren.

Voor middelgrote verbruikers en kleinverbruikers (tot 200.000 kWh aan elektriciteit of 75.000 m3 aan aardgas equivalenten per jaar) kan worden volstaan met een steekproef als sprake is van meerdere homogene locaties. Tevens moet met de energie-audit vaak invulling worden geven aan de wettelijke verplichting die voortkomt uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en/of de energievoorschriften in een omgevingsvergunning. Adromi beschikt over ruime kennis en ervaring als het gaat om het uitvoeren van energie-audits in diverse sectoren. Door onze goede contacten met de verschillende betrokken overheden kunnen wij uw bedrijf ook ondersteunen met het opzetten van een plan van aanpak voor maatwerk, bijvoorbeeld als sprake is van meerdere vestigingen of als uitstel om praktische redenen nodig is.

Maatregellijst

Ook voor niet-vergunningplichtige bedrijven zijn regels van kracht als het gaat om energiebesparing. Het Activiteitenbesluit regelt een keuzepakket aan maatregelen voor zogenaamde type B bedrijven. Wilt u weten welke maatregelen voor uw bedrijf relevant zijn en welke zich binnen vijf jaar terugverdienen? Adromi helpt u graag met een energiebesparingsonderzoek.

Energie-efficiëntieplan (EEP)

Al sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken (MJA3 en MEE) gemaakt voor verbetering van de energie-efficiëntie. Met de MEE (voor zogenaamde ETS-bedrijven, bedrijven die deelnemen aan de emissiehandel) en de MJA3 (voor niet-ETS-bedrijven) draagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord. Elk nieuw bedrijf dat deelneemt aan de MJA3/MEE moet, binnen 9 maanden na ondertekening van of toetreding tot deze meerjarenafspraak, een (concept) EEP opstellen. Het EEP moet vervolgens iedere 4 jaar geactualiseerd worden. Adromi kan voor u een (geactualiseerd) EEP opstellen conform de daartoe door de RVO opgestelde vereisten (format). Naast het opstellen van een geactualiseerd EEP moeten individuele MJA3/MEE bedrijven aantoonbaar werken aan energiebesparing (minimaal 2% per jaar), energiemanagement invoeren en monitoring uitvoeren. Adromi kan u hierbij ondersteunen.

Energie-contracting

Zijn de energiekosten te hoog? Gaat u energie terugleveren? Wilt u groene stroom? Als deze vragen spelen, is het een goed moment om het energiecontract in z’n geheel door te lichten en enkele energieaanbiedingen te vergelijken. In de vrije markt met een groot aanbod bepaalt u zelf wat u wilt en krijgt u toch een scherpe prijs.
Adromi kan voor u beoordelen of het huidige contract nog past bij de situatie, een programma van eisen opstellen waarin de wensen en eisen voor het nieuwe contract zijn vastgesteld (contractvorm, contractduur, volume, groen/grijs, spanning/druk, bandbreedte vermogen, vast/variabel, enkel/dubbel, wijze van factureren), prijzen opvragen, aanbiedingen beoordelen, adviseren over de keuze en u ondersteunen bij de onderhandeling met het energiebedrijf.

Duurzame energieopwekking (windturbines en zonnepanelen)

Nederland stimuleert de opwekking van duurzame energie. De uitdaging is enorm. Tenminste als invulling gegeven wordt aan de afgesproken doelstellingen uit het Energieakkoord. De initiatieven zijn er. De procedures en de conflicterende belangen zijn echter complex. Wij hebben daarom oog voor het economische rendement maar ook voor de ruimtelijke effecten en maatschappelijke acceptatie. Adromi zorgt ervoor dat uw kansen op een succesvol zon- of windenergie-initiatief optimaal worden benut. Wij ondersteunen u in het gehele proces van planvorming tot vergunningverlening. Onze juristen, planologen en milieuexperts verzorgen locatie- en haalbaarheidsonderzoek, milieueffectstudies, onderzoek naar akoestiek en slagschaduw (in geval van windturbines) en de benodigde vergunningaanvragen. Daarbij vormt ook het subsidietraject een onderdeel van onze dienstverlening.

Subsidie aanvragen (SDE+)

Voor realisatie van grootschalige duurzame energievoorzieningen zijn subsidies beschikbaar. De overheid onderschrijft de noodzaak om meer duurzame energie toe te passen en stimuleert grote duurzame energiesystemen met subsidies. Het gaat onder meer om grootschalige zon- en windprojecten en houtketels. De subsidie wordt uitbetaald op basis van de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. U krijgt dus jaarlijks achteraf een bedrag op basis van de productie. Adromi kan voor u beoordelen of u in aanmerking komt voor subsidie, een subsidie aanvraag indienen en de voor de uitbetaling benodigde aanmeldingen uitvoeren (CertiQ).

Een greep uit onze projecten op het
gebied van Energie en Duurzaamheid

Neem voor meer informatie over Energie & Duurzaamheid
contact op met Jelle Kramer

jkramer@adromi.nl
078 684 55 55