AKOESTIEK

Wij voeren onder andere onderzoek uit op het gebied van industrielawaai, wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van bijvoorbeeld de aanvraag om een omgevingsvergunning, een melding Activiteitenbesluit milieubeheer, ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing voor een ruimtelijk plan of in het kader van controle en handhaving van de milieuwet- en regelgeving.

ONDERZOEK & ADVIES

Naast onderzoek op het gebied van industrielawaai, wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai beoordelen wij geluidrapporten als second opinion en voeren wij geluidonderzoeken uit in het kader van de Arbowet.

Dienstverlening op het gebied van akoestiek:

  • Akoestisch onderzoek industrielawaai, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag om omgevingsvergunning of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.
  • Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, bijvoorbeeld in het kader van de realisatie van een (woning)bouwplan en het zonodig doorlopen van een hogere waarde procedure.
  • Akoestisch onderzoek ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing bij een bestemmingsplanprocedure.
  • Akoestisch onderzoek ten behoeve van een MER (onderzoek naar alternatieven en het meest milieuvriendelijk alternatief).
  • Akoestisch onderzoek in het kader van de Arbowet, bijvoorbeeld om te bepalen of aan de geluidsnormen wordt voldaan.
  • Beoordelen akoestische onderzoeken (second opinion of ten behoeve van het bevoegd gezag).
  • Het uitvoeren van geluidmetingen, bijvoorbeeld om te toetsen of de gemeten geluidbelasting voldoet aan de daarvoor gestelde grenswaarden/normen.
  • Het voeren van zonebeheer ten behoeve van het bevoegd gezag.

De overheid werkt op dit moment aan de Omgevingswet. Via een Aanvullingswet geluid worden de regels voor rijksinfrastructuur (uit de Wet milieubeheer) en de regels van de overige bronnen uit de Wet geluidhinder (waaronder industrielawaai) geïntegreerd in de Omgevingswet.
Graag informeren wij u over de mogelijke consequenties van deze nieuwe wet- en regelgeving.

Neem voor meer informatie over akoestiek
contact op met Eric de Bruijn

edbruijn@adromi.nl
078 684 55 55