AFVAL & WEEELABEX

PREVENTIE

Het thema afval is onder andere relevant als het gaat om preventie. Afvalpreventieonderzoek levert in de regel een aanzienlijke besparing op de kosten van de afvoer en verwerking van bij bedrijfsprocessen vrijkomende afvalstromen. Dit door onder meer het uitvoeren van sorteeranalyses, het toepassen van afvalscheidingsmaatregelen en het besparen op de inzameling en het transport van afvalstoffen. Adromi adviseert u op het gebied van afvalpreventie.

VERGUNNINGEN

In aanvulling op het preventievraagstuk is het afval eveneens een belangrijk thema als het gaat om vergunningverlening bij bedrijven waar afvalstoffen worden ingezameld. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met omgevingsvergunningaanvragen waarbij de inzameling van afvalstoffen een belangrijke rol speelt.

WEEELABEX / CENELEC

Op 14 augustus 2012 is de Europese WEEE richtlijn (2012/19/EU) in werking getreden. Deze regelgeving richt zich op de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en stelt eisen aan de passende verwerking ervan. Op 14 februari 2014 is de Europese richtlijn omgezet in de Nederlandse regelgeving (Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

Onder een passende verwerking wordt onder meer verstaan, dat ingenomen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur vanaf 1 juli 2015 moet worden verwerkt volgens de zogenaamde “CENELEC Standard” (voorheen “WEEELABEX Treatment”). Overeenkomstig de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt hieronder verstaan de normen en specificaties of later geldende versies van de CENELEC Standard die zijn vastgesteld en uitgegeven door het Europees standaardiseringscomité voor elektrotechnische standaarden (CENELEC).

Adromi heeft in de afvalverwerkende sector diverse klanten, die zij begeleidt in de opzet en implementatie van de CENELEC Standard. Dit kan in combinatie met andere managementsystemen zoals ISO 9001 en ISO 14001.

Neem voor meer informatie over afvalstoffen en/of WEEELABEX
contact op met Jelle Kramer of Anton van der Linde

jkramer@adromi.nl
078 684 55 55

avdlinde@adromi.nl
078 684 55 55