MANAGEMENTSYSTEMEN

Kwaliteit ISO 9001
Milieu ISO 14001
Arbo ISO 45001
Veiligheidsmanagement
Energie ISO 50001
WEEELABEX

Kwaliteit (ISO 9001)

De doelstelling van kwaliteitsmanagement is het scherp zijn en blijven op de kwaliteit die de organisatie haar klanten biedt. Het betreft niet alleen bedrijfsprocessen en systemen maar ook de vaardigheden en gedrag van medewerkers en managers. Het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem biedt de organisatie een structuur om gericht, planmatig en continu te werken aan kwaliteit. Het is een sturingsmodel voor efficiënte bedrijfsvoering en raakt alle elementen van de organisatie. Kwaliteit is dus een zaak van iedereen in de organisatie. Adromi kan uw organisatie helpen bij de opzet, ontwikkeling en toetsing van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Milieu en duurzaamheid (ISO 14001)

In de huidige tijd is de aantoonbaarheid van duurzaam, milieuvriendelijk en CO2-bewust ondernemen voor bedrijven onmisbaar. Steeds meer partijen nemen duurzaamheidscriteria op in aanbestedingen en bestekken. Het wordt dan ook steeds belangrijker voor bedrijven aantoonbaar te maken dat er wordt gewerkt volgens een structurele, duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Adromi heeft zich ontwikkeld tot een zeer ervaren partner als het gaat om advisering en begeleiding in trajecten. Of het nu gaat om ‘Multi site certificering’, waarbij verschillende locaties onder één certificaat worden gebracht of om één enkele locatie, we bieden altijd een passende oplossing.

Een van de sterke kanten van ons product is het in kaart brengen van de milieuaspecten en -effecten en de daarbij behorende wet- en regelgeving. Overzicht van, maar meer nog inzicht in waar een bedrijf qua wet- en regelgeving aan moet voldoen, is steeds moeilijker te verkrijgen. Adromi beschikt over krachtige producten en de kennis om dergelijke zaken snel en eenvoudig inzichtelijk te maken. Hierdoor krijgt u zelf op eenvoudige wijze inzicht in welke regelgeving er nu precies voor uw bedrijf van toepassing is. De opzet van het milieumanagementsysteem (ISO 14001) van Adromi leent zich uitstekend voor de combinatie met arbomanagement, VCA en kwaliteitsmanagement (ISO 9001) tot een volwaardig KAM-managementsysteem. Daarnaast geeft het verdere invulling aan maatschappelijk ondernemen en BREEAM.

Arbeidsomstandigheden: Gezond en Veilig Werken (ISO 45001, voorheen OHSAS 18001)

Gezond & Veilig werken heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur. ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Daarnaast helpt het bedrijven de wet- en regelgeving die vanuit de arbeidsomstandighedenwet op een organisatie van toepassing is, inzichtelijk te maken zodat uw organisatie hier te allen tijde aan voldoet. Adromi beschikt over de kennis en ervaring die benodigd is voor het opzetten en implementeren van een G&VW-managementsysteem (Arbomanagementsysteem). Door de mensen in de organisatie centraal te stellen en hen meer inzicht te geven in de mate waarin zij hun waarde positief kunnen beïnvloeden en aanwenden, wordt de meerwaarde gecreëerd die nodig is. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in alle relevante gerelateerde wetgeving waardoor wij organisaties op eenvoudige wijze kunnen helpen met het voldoen hieraan.

Veiligheidsmanagement

Met veiligheidsmanagement wordt ingezet op het voorkomen van zware ongevallen en calamiteiten. Veiligheidsmanagement is verplicht voor bedrijven die vallen onder de Seveso III richtlijn (Brzo 2015). Adromi heeft ruime ervaring met het adviseren van deze bedrijven. Daarbij ondersteunen we bij het uitvoeren van risico-inventarisaties en kwantitatieve risicoanalyses (QRA).

We helpen ook bij het opzetten en implementeren van veiligheidsbeheersystemen, het opstellen van veiligheidsrapportages (VR) en het uitvoeren van interne veiligheidsaudits. Dit doen wij volgens de eisen die gesteld zijn in de NTA 8620 of PGS 6.

Ook ondersteunen we bij inspecties van de overheid.

Energie (ISO 50001)

Een energiemanagementsysteem beoogt een systematische verankering van het thema energie in de organisatie. Een continu streven naar vermindering van het energiegebruik en een verhoging van de energie-efficiency kan een onderdeel zijn van een breder gedragen doelstelling van een organisatie in het kader van maatschappelijke verantwoord (duurzaam) ondernemen. Een energiemanagementsysteem past ook goed bij invulling van de COprestatieladder. Adromi adviseert organisaties zowel bij het opzetten als het implementeren van een energiemanagementsysteem. Daarnaast geeft Adromi workshops over (het opzetten van) energiemanagementsystemen aan brancheorganisaties, bedrijven en milieu- en/of energiecoördinatoren. Heeft uw bedrijf of organisatie reeds een managementsysteem op basis van ISO 9001 of ISO 14001 dan is een energiemanagementsysteem hierin eenvoudig te integreren.

Een greep uit onze projecten op het
gebied van Managementsystemen

Neem voor meer informatie over Managementsystemen
en certificering contact op met Jelle Kramer

jkramer@adromi.nl
078 684 55 55

2018-07-06T09:59:12+00:00

ISO 14001 en NTA 8620 Nobel & Zn.

Adromi ondersteunt en adviseert Nobel & Zn. op het gebied van milieu en veiligheid. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan het aanvragen en beheren van vergunningen, het uitvoeren van audits en allerlei werkzaamheden met betrekking tot het gecertificeerde managementsysteem.