ENERGIESPECIALISTEN

Adromi heeft jaren ervaring met (energie)toezicht en vergunningverlening bij diverse overheden en adviseert daarnaast bedrijven op het gebied van energiebesparing. Door deze ideale mix van onze competenties zijn wij in staat om uw energietoezicht professioneel en efficiënt uit te voeren.

Energie- en klimaatbeleid

Met het Energieakkoord en het Klimaatakkoord staan energie en duurzaamheid stevig op de agenda. De landelijke afspraken worden vertaald naar regionaal en lokaal beleid en de daarbij behorende ambities. Om ambities om te zetten naar resultaten is een goed uitvoeringsprogramma essentieel. Adromi heeft jarenlange ervaring met het opstellen en uitvoeren van energie- en klimaatprogramma’s.

Adromi:

 • ondersteunt en adviseert bij het opstellen van energie- en klimaatbeleid
 • ondersteunt en adviseert bij het formuleren van haalbare ambities
 • vertaalt beleid in energie- en klimaatprogramma’s
 • actualiseert energie- en klimaatprogramma’s
 • helpt u bij het formuleren en prioriteren van concrete klimaatprojecten
 • werkt aan draagvlak binnen uw organisatie en bij participanten
 • voert overleg en maakt afspraken met de betrokken partijen
 • initieert en coördineert projecten
 • monitort de voortgang van projecten en de bijdrage aan de ambities

Energieonderzoeken en -audits

Met de komst van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), de intensivering van energietoezicht en de verplichtingen die volgen uit de Meerjarenafspraken (MJA3/MEE) hebben gemeenten en omgevingsdiensten de taak om te energieonderzoeken en energieaudits op juistheid te beoordelen.

Adromi:

 • controleert welke bedrijven onder de EED-plicht vallen
 • voert controles uit bij bedrijven en instellingen
 • verzoekt bedrijven om energieonderzoek en energieaudits uit te voeren en aan te leveren
 • beoordeelt energieaudits
 • verzorgt de verslaglegging en correspondentie naar bedrijven
 • leidt uw medewerkers op voor het beoordelen van energieonderzoeken

Neem voor meer informatie over de
mogelijkheden contact op met Jelle Kramer

Neem contact op

Opleiding

Adromi verzorgt één- of meerdaagse opleidingstrajecten ‘Energiekennis voor toezichthouders’.

Het theoriedeel gaat in op het projectmatig uitvoeren van energiecontroles op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer of de Wabo omgevingsvergunning. Toepassing van de methode Energiebesparing en Winst, de Erkende Maatregelenlijst Informatieplicht Energiebesparing (EML) en de digitale checklist zijn hier onderdeel van. Daarnaast gaat het theoriedeel in op het aantoonbaar maken van energiebesparingspotentieel tijdens een controlebezoek. Denk daarbij aan het herkennen van verschillende energiebesparende technieken en rekenkundige opgaven waarmee toezichthouders in de praktijk geconfronteerd zullen worden.

In het praktijkdeel ligt de nadruk op het uitvoeren van een energiecontrole. Hiervoor zal een bedrijf of instelling worden bezocht. Centraal staat de vraag hoe een toezichthouder vaststelt of er wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning en hoe het energiebesparingspotentieel van een maatregel beoordeeld kan worden.

Adromi heeft ruime ervaring in de uitvoering van energieprojecten. Als onderdeel van deze projecten delen wij onze kennis met de interne organisatie. Onze jarenlange ervaring en specialistische kennis brengen wij ook graag over binnen nieuwe organisaties.