STIKSTOFDEPOSITIE, LUCHTKWALITEIT & GEUR

Adromi heeft ervaring met het uitvoeren van modelonderzoek om vast te stellen wat de emissies en immissies zijn van bepaalde stoffen (zoals fijn stof en stikstof(di)oxiden) naar de lucht als gevolg van industriële processen of andere activiteiten.

LUCHTKWALITEIT

Adromi voert onderzoek uit naar luchtkwaliteit in het kader van bijvoorbeeld een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing of een toelichting bij een bestemmingsplan. Hieronder een overzicht van de diverse werkzaamheden:

Emissies:

 • Het systematisch vaststellen van alle relevante emissiebronnen, de daarbij vrijkomende stoffen alsmede het bepalen van de omvang van de emissies (uitstoot per tijdseenheid).
 • Het vaststellen van de mate van schadelijkheid van de vrijkomende stoffen en het indelen in daarvoor geldende stofklassen.
 • Het toetsen van bepaalde emissies aan de daarvoor geldende emissienormen zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit en de eventueel van toepassing zijnde BBT-conclusies (BREF-documenten).
 • Het vaststellen van kosteneffectieve maatregelen die de uitstoot van bepaalde stoffen monitoren alsmede het in kaart brengen van emissie reducerende technieken en het advies over de mogelijke toepassing daarvan.

Immissies:

 • Het door middel van modelonderzoek in kaart brengen van de verspreiding van bepaalde emissies naar de omgeving.
 • Het in kaart brengen van de verandering van de luchtkwaliteit als gevolg van de activiteiten.
 • Het toetsen van deze verandering aan daarvoor geldende normen uit onder meer de Wet milieubeheer.
 • Het opstellen van een rapportage luchtkwaliteitsonderzoek die bijvoorbeeld als bijlage kan dienen voor een aanvraag om een omgevingsvergunning, een melding in het kader van het Activiteitenbesluit of een ruimtelijke onderbouwing.

STIKSTOFDEPOSITIE

Adromi heeft ruime ervaring met het uitvoeren van stikstofdepositieonderzoeken in het kader van de Wet natuurbescherming, welke benodigd zijn in voor omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden:

 • Het in kaart brengen van de relevante stikstofemissiebronnen en het berekenen van de emissies.
 • Door middel van modelonderzoek (met behulp van de AERIUS Calculator) aan de hand van de berekende stikstofemissies de stikstofdepositie op nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden berekenen.
 • Indien noodzakelijk het uitvoeren van vervolgstappen om tot een vergunbare situatie te komen. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelonderzoek, het in kaart brengen van de referentiesituatie, intern salderen, extern salderen, ADC-toets en het stikstofregistratiesysteem (SSRS) voor woningbouwprojecten.
 • Het opstellen van een rapportage over het uitgevoerde stikstofdepositieonderzoek.
 • Het begeleiden van een vergunningtraject voor een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming.

GEUR

Adromi voert modelonderzoek uit op het aspect geur. Dit onderzoek vindt veelal plaats in het kader van planologische of milieukundige ontwikkelingen. Hieronder een overzicht van de diverse werkzaamheden:

 • Het in kaart brengen van relevante geurbronnen en het bepalen van geuremissies van deze bronnen aan de hand van literatuuronderzoek/kengetallen.
 • Met behulp van modelonderzoek aan de hand van de geuremissies de geurimmissie op de omgeving in kaart brengen en de geurcontour bepalen.
 • Het toetsen aan de voor geur geldende immissiegrenswaarden.
 • Het uitvoeren van maatregelenonderzoek om geuremissie te reduceren.
 • Het opstellen van een geurrapportage die bijvoorbeeld als bijlage kan dienen voor een aanvraag om een omgevingsvergunning, een melding in het kader van het Activiteitenbesluit of een bestemmingsplantoelichting.

Neem voor meer informatie
contact op met Jaap Coomans of Yordi Hidskes via 078-6845555