STIKSTOFDEPOSITIE, LUCHTKWALITEIT & GEUR

Adromi heeft ervaring met het uitvoeren van modelonderzoek om vast te stellen wat de emissies en immissies zijn van bepaalde stoffen (zoals fijn stof en stikstof(di)oxiden) naar de lucht als gevolg van industriële processen of andere activiteiten.

LUCHTKWALITEIT

Adromi voert onderzoek uit naar luchtkwaliteit in het kader van bijvoorbeeld een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing of een toelichting bij een bestemmingsplan. Hieronder een overzicht van de diverse werkzaamheden:

Emissies:

 • Het systematisch vaststellen van alle relevante emissiebronnen, de daarbij vrijkomende stoffen alsmede het bepalen van de omvang van de emissies (uitstoot per tijdseenheid).
 • Het vaststellen van de mate van schadelijkheid van de vrijkomende stoffen en het indelen in daarvoor geldende stofklassen.
 • Het toetsen van bepaalde emissies aan de daarvoor geldende emissienormen zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit en de eventueel van toepassing zijnde BBT-conclusies (BREF-documenten).
 • Het vaststellen van kosteneffectieve maatregelen die de uitstoot van bepaalde stoffen monitoren alsmede het in kaart brengen van emissie reducerende technieken en het advies over de mogelijke toepassing daarvan.

Immissies:

 • Het door middel van modelonderzoek in kaart brengen van de verspreiding van bepaalde emissies naar de omgeving.
 • Het in kaart brengen van de verandering van de luchtkwaliteit als gevolg van de activiteiten.
 • Het toetsen van deze verandering aan daarvoor geldende normen uit onder meer de Wet milieubeheer.
 • Het opstellen van een rapportage luchtkwaliteitsonderzoek die bijvoorbeeld als bijlage kan dienen voor een aanvraag om een omgevingsvergunning, een melding in het kader van het Activiteitenbesluit of een ruimtelijke onderbouwing.

STIKSTOFDEPOSITIE

Adromi heeft ruime ervaring met het uitvoeren van stikstofdepositie-onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet en de PAS-regelgeving. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden:

 • Het door middel van modelonderzoek (met behulp van de Aerius Calculator) in kaart brengen van de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden en/of beschermde natuurmonumenten als gevolg van de emissies van stikstof(di)oxide en ammoniak.
 • Het toetsen van de depositiewaarden aan de daarvoor geldende drempelwaarde en grenswaarde.
 • Het vergelijken van de stikstofdepositie als gevolg van activiteiten in een beoogde situatie met de depositie in de feitelijke situatie (2012-2014) ter bepaling van de benodigde ontwikkelingsruimte.
 • Het opstellen van een rapportage stikstofdepositie-onderzoek die bijvoorbeeld als bijlage kan dienen voor een aanvraag van een Natuurbeschermingsvergunning, een omgevingsvergunning of ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing.

GEUR

Adromi voert modelonderzoek uit op het aspect geur. Dit onderzoek vindt veelal plaats in het kader van planologische of milieukundige ontwikkelingen. Hieronder een overzicht van de diverse werkzaamheden:

 • Het in kaart brengen van relevante geurbronnen en het bepalen van geuremissies van deze bronnen aan de hand van literatuuronderzoek/kengetallen.
 • Met behulp van modelonderzoek aan de hand van de geuremissies de geurimmissie op de omgeving in kaart brengen en de geurcontour bepalen.
 • Het toetsen aan de voor geur geldende immissiegrenswaarden.
 • Het uitvoeren van maatregelenonderzoek om geuremissie te reduceren.
 • Het opstellen van een geurrapportage die bijvoorbeeld als bijlage kan dienen voor een aanvraag om een omgevingsvergunning, een melding in het kader van het Activiteitenbesluit of een bestemmingsplantoelichting.

Neem voor meer informatie contact op met
Maarten van Happen of Rene van de Bank

mvhappen@adromi.nl
078 684 55 55

rvdbank@adromi.nl
078 684 55 55