ARBO & VEILIGHEID

Risico Inventarisatie & Evaluatie
Bedrijfshulpverlening & Noodplan
BHV maatwerk procedure
Ongevallen begeleiding
Arbeidshygiënische onderzoeken
Machineveiligheid
Audits & Instructie
ATEX – Explosieveiligheid

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor werknemers voor wat betreft de veiligheid en gezondheid op hun werkplek en bevat tevens een beschrijving van de maatregelen om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht een RI&E op te stellen.

Opname van de binnen uw organisatie aanwezige (rest)risico’s vindt plaats aan de hand van een vooraf met u afgestemd inventarisatie instrument. Dit kan een branche specifiek instrument zijn, maar ook een generiek instrument zoals de IMA-A methode. Een Arbodeskundige zal bij u langskomen voor een opname van de werkplekken. Al tijdens de opname doen onze adviseurs verbetervoorstellen zodat het verbeterproces direct kan worden ingezet.

Toetsing

Bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers moet de risico-inventarisatie en -evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak eveneens worden getoetst door een gecertificeerde Arbodienst/deskundige. Mocht u al een risico-inventarisatie en -evaluatie hebben (laten) uitvoeren dan behoort enkel toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie ook tot de mogelijkheden.

In alle gevallen ontvangt u een schriftelijke rapportage waaruit blijkt welke risico’s u binnen uw organisatie tijdig onderkend heeft en een gedegen plan van aanpak voor de nog openstaande zaken. Het spreekt voor zich dat Adromi u ook kan adviseren over verdere implementatie van het opgestelde plan van aanpak.

Bedrijfshulpverlening (BHV) en bedrijfsnoodplan (BNP)

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet zijn bedrijven en organisaties verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV-ers aan te wijzen en een bedrijfsnoodorganisatie in werking te hebben.

Naast het hebben van BHV-ers zijn bedrijven en organisaties vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een bedrijfsnoodplan (ook wel intern noodplan genoemd) op te (laten) stellen. Het bedrijfsnoodplan bevat een inventarisatie van alle gevaren die een inrichting kunnen bedreigen en moet onder alle omstandigheden leiden tot de bescherming van de aanwezige personen, installaties, opstallen en inventaris bij incidenten en calamiteiten. Het doel van het bedrijfsnoodplan is om met instructies en voorschriften de noodsituatie zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen en de gevolgen te beperken.

BHV Maatwerk procedure

Bij het realiseren van uw interne BHV-organisatie volgt Adromi een “maatwerk” procedure conform een methodiek waarbij wordt gestart met een brandveiligheidsaudit (eventueel in combinatie met een arbo- en milieuaudit (BAM-audit)). De brandveiligheidsaudit betreft een inventarisatie (stand van zaken) op het gebied van (brand)veiligheid en de interne bedrijfshulpverlening. Deze input dient als basis voor het door Adromi op te stellen bedrijfsnoodplan.

Verder kan het realiseren van de BHV-organisatie de volgende onderdelen bevatten:

  • Opstellen van een bedrijfsnoodplan, inclusief ontruimingsplan, etc. (conform daarvoor geldende normen).
  • Opstellen beschrijving van de BHV-organisatie inclusief bijbehorende procedures en instructies.
  • Vervaardigen van ontruimingsplattegronden.
  • Vervaardigen van veiligheidsinstructies.
  • Voorlichten van medewerkers.
  • Verzorgen van oefeningen.
  • Jaarlijkse audit van de BHV-organisatie.

Ongevallen begeleiding

Helaas gaat het soms echt mis. Als uw organisatie te maken krijgt met een arbeidsongeval, komt er een hoop op u af. Hulpdiensten, de Inspectie SZW, het uitvoeren van onderzoeken naar het ongeval en de arbeidsomstandigheden ter plaatse. Daarbij komt in de eerste plaats de persoonlijke gevolgen voor de betrokkene(n). Ook kunnen er consequenties zijn voor de organisatie, zoals negatieve publiciteit, mogelijk verlies aan inzetbaarheid van medewerkers en materieel en een eventuele boete of strafrechtelijke vervolging wegens nalatigheid.

Adromi begeleidt u met de afhandeling van het ongeval. De eerste stap daarbij is het uitvoeren van een ongevalsonderzoek met een rapportage voor de Inspectie SWZ. Ook bij het aantoonbaar maken van het arbeidsomstandighedenbeleid en de contacten met de bevoegde instanties kunnen we u ondersteuning bieden.

Door Adromi een gedegen onderzoek te laten uitvoeren en u verder te begeleiden in de nasleep ervan, is het mogelijk de veiligheid voor de werknemers in het vervolg te vergroten en veelal de gevolgen te verkleinen.

Te maken met een bedrijfsongeval?
Hoe eerder we u kunnen bijstaan hoe beter. Onze medewerkers kunnen binnen 1 á 2 uur ter plaatse zijn. Belt u: 078 684 55 55 (tijdens kantooruren) of 06 55 10 48 81 (daar buiten).

Arbeidshygiënische onderzoeken

Neemt u nieuwe (grond)stoffen in gebruik of moet u aan het bevoegd gezag een beoordeling van blootstellingsomstandigheden overleggen? Adromi heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidshygiënische onderzoeken. Hierbij valt onder andere te denken aan de blootstellingen aan gevaarlijke stoffen (lasrook, kwartsstof, dieselmotoremissie, etc.), legionellabeheersing, geluid en trillingen. Op basis van uw input wordt een voor uw organisatie passend beoordelingsvoorstel gedaan.

Na uitvoering van de beoordeling (meting) ontvangt u een rapportage waarin de beoordeling is opgenomen en waarin u een passend (verbeter)advies krijgt. Dit conform de arbeidshygiënische strategie. Het onderzoek zal daar waar relevant aansluiten bij actuele normeringen voor uitvoering en rapportage. Met deze rapportage beschikt u over een duidelijke verslaglegging van de onderzoeksresultaten en eventuele verbetervoorstellen.

Machineveiligheid

Nieuw in gebruik genomen installaties, machines en apparaten worden voorzien van een zogenaamde CE-markering. Wat te doen met machines welke niet zijn voorzien van deze markering? Op het gebied van machineveiligheid adviseert Adromi overeenkomstig de van toepassing zijnde normen. Uit de rapportage blijkt welke risico’s onderkend zijn en welke aandacht verdienen. U wordt aan de hand van een classificatie geadviseerd welke risico’s direct aangepakt dienen te worden, maar ook welke mogelijk als aanvaardbaar beschouwd kunnen worden. In overleg wordt per maatregel een streefdatum bepaald en wijst u een verantwoordelijke aan. Dit leidt tot een overzichtelijk plan van aanpak voor risicoreductie in uw machinepark.

Audits en instructie

Arbo-audits of werkplekinspecties kunnen worden uitgevoerd als onderdeel van het binnen uw organisatie (gecertificeerde) bestaande arbozorgsysteem. Maar ook als middel om de zogenaamde ‘nulsituatie’ te bepalen. Waar staan we als bedrijf met onze arbozorg op dit moment en voldoen we aan alle wettelijke verplichtingen?

Na het uitvoeren van een audit en/of werkplekinspecties blijkt in hoeverre het door u beoogde arbeidsomstandighedenbeleid geïmplementeerd is in uw organisatie en in hoeverre u aan de wetgeving voldoet. Daarnaast kunnen ‘vreemde ogen’ een ander licht werpen op voor u gebruikelijke werkwijzen of gedragingen. Resultaten voortkomend uit de opnames worden met u besproken. U ontvangt een rapportage met bevindingen, voorzien van passend advies om de geconstateerde gebreken op te lossen.

Deze arbo-audit bieden wij overigens ook aan in combinatie met een brandveiligheid- en milieuaudit (de BAM-audit).

ATEX – Explosieveiligheid

Als er binnen een bedrijf potentiële explosiegevaren aanwezig zijn, dienen de explosierisico’s op grond van de Arbeidsomstandighedenwet nader beoordeeld te worden. Deze risico’s spelen bijvoorbeeld bij werk dat verricht wordt in spuitcabines, bij de aanwezigheid van explosiegevaarlijke stoffen, ook bij houtbewerking en bij afzuiginginstallaties voor houtbewerkingsmachines.

Onderdeel hiervan is de verplichting om een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. De grondslag voor een EVD ligt in het Arbeidsomstandighedenbesluit en in de richtlijn ATEX 153 (voorheen ATEX 137) richtlijn 1999/92/EG.

Adromi brengt voor u de mogelijke explosierisico’s in kaart en voert een beoordeling uit naar de gevarenzone-indeling (conform NPR 7910-1 en -2). Aan de hand hiervan wordt het EVD opgesteld, waarin tevens aanbevelingen zijn opgenomen om explosierisico’s verder te beperken en te komen tot een zo laag mogelijke zonering. Op deze manier kan Adromi u helpen een veilige werkomgeving te creëren en behouden.

Neem voor meer informatie over arbo & veiligheid
contact op met Jelle Kramer

jelle.kramer@adromi.nl
078 684 55 55