EXTERNE VEILIGHEID

Adromi adviseert en begeleidt bedrijven op het gebied van externe veiligheid.
Zo begeleiden wij BRZO-plichtige bedrijven bij het opzetten en implementeren van een veiligheidsbeheerssysteem. Daarnaast voeren wij risico-inventarisaties en kwantitatieve risicoanalyses (QRA) uit.

EXTERNE VEILIGHEID

Bedrijven waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn moeten in verband met externe veiligheid voldoen aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het doel van het Bevi is om mensen die zich in de buurt bevinden van een bedrijf dat gevaarlijke stoffen in huis heeft te beschermen. Hiertoe zijn er in de regeling (Revi) vaste afstanden vastgelegd tot kwetsbare objecten zoals woningen, ziekenhuizen en kantoren. De risico’s voor externe veiligheid worden veelal berekend aan de hand van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA).

Adromi kan voor uw bedrijfssituatie nagaan of er een QRA uitgevoerd moet worden. Indien dit het geval is, voeren we voor u een QRA uit in het daartoe bestemde rekenmodel SAFETI-NL en volgens de Handleiding Risicoberekeningen Bevi van het RIVM.

Bedrijven waarbij er risico’s bestaan op zware ongevallen moeten daarnaast voldoen aan het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (Brzo). In het Brzo is de Europese Seveso III-richtlijn geïmplementeerd. Deze richtlijn en het BRZO zijn erop gericht de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen beter te beheersen. Het gaat hierbij om bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn die de drempelwaarden van de Seveso III-richtlijn overschrijden. De hoeveelheid en aard van gevaarlijke stoffen bepalen de verplichtingen waar bedrijven aan moeten voldoen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die de lage drempelwaarden overschrijden (lagedrempelinrichtingen, voorheen PBZO-inrichtingen) en bedrijven die de hoge drempelwaarden overschrijden (hogedrempelinrichtingen, voorheen VR-inrichtingen). Voor hogedrempelinrichtingen gelden zwaardere veiligheidseisen dan voor lagedrempelinrichtingen.

Adromi gaat voor u na of uw bedrijf valt onder het Brzo en aan welke verplichtingen uw bedrijf dan moet voldoen. We kunnen u begeleiden in het traject van vergunningverlening en implementatie van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Daarnaast adviseren wij over welke maatregelen u kunt treffen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken.

Neem voor meer informatie over externe veiligheid
contact op met Jaap Coomans

Neem contact op