VAKSPECIALISTEN  bodem, geluid, lucht & externe veiligheid

De Adromi Groep beschikt over specialisten op het gebied van geluid, bodem, luchtkwaliteit en externe veiligheid met ruime ervaring, opgedaan zowel in opdracht van de overheid als in opdracht van het bedrijfsleven. Onze specialisten zijn in staat diverse werkzaamheden voor u als overheidsorganisatie uit te voeren, waarbij te denken valt aan:

  • Het beoordelen van ingediende rapportages (bijvoorbeeld in het kader van een omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit) op genoemde specialistische gebieden. Te denken valt aan rapportages over geluid- en luchtkwaliteitsonderzoeken, bodem- en saneringsonderzoeken, QRA’s en Veiligheidsrapportages (VR).
  • Het opstellen van de overwegingen en voorschriften in het kader van een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschriften voor wat betreft de genoemde vakgebieden.
  • Het uitvoeren van zonebeheer in het kader van de Wet geluidhinder.
  • Het uitvoeren van risico-inventarisaties en risicoanalyses bij het gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • Het toetsen van ingediende rapportages aan geldende normen.
  • Het adviseren en assisteren op genoemde vakgebieden bij het voeren van juridische procedures (bezwaar en beroep).
  • Het geven van diverse technische adviezen op genoemde vakgebieden.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden
contact op met Jelle Kramer

Neem contact op