BOUWEN & ASBEST

Adromi begeleidt en adviseert in bouw- en vastgoed gerelateerde projecten. Onze specialisten adviseren u onder andere op het gebied van bouwen, slopen, asbest en aan- en verkoop van objecten.

Bouwkundig advies & Begeleiding
Asbest
Toezicht bouw- werkzaamheden
Brandveiligheid
Vergunningen
Haalbaarheids studies

Bouwkundig advies & begeleiding

Een bouwproces kan zeer complex zijn. Het goed kunnen leiden van een bouwproject is cruciaal voor het succes ervan. Adromi beschikt over ervaren professionals om een bouwproject tot een succes te brengen. Daarbij werken we volgens het trechtermodel, waarbij na elke te onderscheiden (deel)stap in het bouwproces dichter bij het eindproduct wordt gekomen en waarbij de opdrachtgever nauw wordt betrokken bij elke deelstap en deze zodoende grip houdt op het eindresultaat. Het hele bouwproces is daarmee goed beheersbaar en transparant.

Adromi heeft naast de kennis en ervaring met bouwmanagement, tevens expertise op een groot aantal inhoudelijke deelgebieden. Denk onder andere aan het uitvoeren van conditiemetingen van gebouwen, het aanvragen van de diverse vergunningen, het uitvoeren van calculaties, het ontwerp- en bouwkundig tekenwerk, juridische ondersteuning en milieukundig advieswerk op het gebied van duurzaamheid, bodem, energie(besparing), luchtkwaliteit, geluid en brandveiligheid. De kracht van onze aanpak is dat wij tot in de details alle benodigde zaken voor het laten functioneren van het gebouw meewegen in de totstandkoming van een project. In dit proces benutten wij aanvullend onze expertise op deze deelgebieden.

Toezicht tijdens bouwwerkzaamheden

Op een bouwproject worden de nodige werkzaamheden verricht op het gebied van brandveiligheid. In het kader van verhoogde landelijke aandacht voor brandveiligheid is verscherpt toezicht op deze werkzaamheden wenselijk. Dit om zeker te stellen, dat de voorziene maatregelen op het gebied van brandveiligheid ook daadwerkelijk goed worden toegepast. Door grondig toezicht worden onnodige kosten en tijdverlies tot een minimum beperkt.

De werkzaamheden van Adromi bestaan o.a. uit het controleren van de werktekeningen, documentatie, testcertificaten en het waar nodig testen van de toe te passen brandveiligheidsvoorzieningen en –producten. Naast de periodieke rapportages van de controles wordt bij de oplevering van het bouwproject door Adromi een logboek opgesteld met daarin alle benodigde documentatie.

Asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken, die in contact staan met de buitenlucht, in Nederland verboden. Oude daken kunnen door de jaren heen namelijk zijn aangetast door bijvoorbeeld het weer, aangroei van mossen en beschadigingen. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen, die vervolgens een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Bij het verwijderen van de asbesthoudende materialen spelen tal van afwegingen een rol. Na asbestverwijdering is het direct weer aanbrengen van een nieuw dak veelal gewenst. Dit vergt een efficiënte planning. Verder is de vraag hoe het nieuwe dak er uit moet zien en speelt de constructie van het nieuwe dak een belangrijke rol. In veel gevallen zijn aanvullende constructieve maatregelen noodzakelijk bij vervanging. Tenslotte spelen nog diverse administratieve zaken een rol, zoals het aanvragen van een omgevingsvergunning, het doen van een sloopmelding en het verzorgen van de subsidieaanvraag.

Projectmanagement Asbestsanering

Adromi verzorgt het complete projectmanagement als gevolg van de voorgenomen asbestsanering. Dit projectmanagement is noodzakelijk om schade achteraf te voorkomen. Het verdient zich altijd terug. Daarbij staat professionaliteit en onafhankelijkheid voorop. Als adviesbureau op het gebied van milieu, bouwen, veiligheid en arbo hebben wij nagenoeg alle benodigde expertises ook zelf in huis. Adromi hanteert veelal de volgende aanpak bij een daksanering:

Fase 1: Inventarisatie huidige situatie inclusief toekomstige wensen

 • Opname huidige situatie, bestuderen relevante documenten en signaleren knelpunten/oplossingen
 • Bestemming van het gebouw, nu of in de toekomst
 • Aanpassing constructie en fundering
 • Isolatie
 • Daglicht en verlichting
 • Ventilatie en/of klimaatbeheersing
 • Duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen
 • Esthetische wijzigingen, zoals bijvoorbeeld grotere overstekken, (nieuwe) dakgoten etc.
 • In kaart brengen financiële mogelijkheden, subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen
 • Overige klant specifieke wensen die meegenomen moeten worden in het plan

Fase 2: Indicatieve prijsopgave, principebesluit en eventuele meldingen

 • Opstellen van een indicatieve begroting in vervolg op de eerste fase
 • Principebesluit klant en verzorgen van asbestinventarisatie, sloopmelding, meldingen bij de controlerende instanties, benodigde officiële keuringen en Wabo-vergunning bouwen (incl. constructieberekeningen, tekeningen, etc.)

Fase 3: Aanbesteding project

 • Opstellen offerte-aanvragen t.b.v. asbestinventarisatie, verwijdering asbest, monteren nieuw dak
 • Beoordelen offertes en advies aan klant inclusief opstellen totale begroting
 • Besluit klant omtrent de gunning

Fase 4: Uitvoering en afronding project

 • Voorbereiding en planning
 • Directievoering namens de klant tijdens de uitvoering

Afronding project, eindevaluatie en nazorg

Neem voor meer informatie over bouwen en asbest
contact op met Maarten van Happen

Neem contact op