VERGUNNINGVERLENERS & HANDHAVERS

De Adromi Groep beschikt over vergunningverleners en handhavers met ruime ervaring op het gebied van zowel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieudeel), de Wet milieubeheer, de Waterwet, APV, de Wet natuurbescherming en bijzondere wetten (zoals de Drank- en Horecawet).
Onze inspecteurs en vergunningverleners verrichten hun werkzaamheden binnen de kwaliteitscriteria die daarvoor zijn gedefinieerd binnen de overheidsdiensten. 
Wij beschikken over specifieke kennis op het gebied van vergunningverlening (als het opstellen maatwerkvoorschriften) en handhaving voor onder meer agrarische bedrijven, de procesindustrie, opslagbedrijven voor gevaarlijke stoffen, scheepswerven, etc.

Vergunningverleners:

Wij beschikken over vergunningverleners op junior, medior en senior niveau, afhankelijk van hun kennis- en ervaring. Onze vergunningverleners zijn in staat om zelfstandig:

 • Vooroverleg te voeren met bedrijven
 • Aanvragen om omgevingsvergunning of melding te beoordelen op ontvankelijkheid en verzoek te doen om aanvullende gegevens
 • Concept beschikkingen en ontwerp beschikkingen c.q. ontheffingen, maatwerkvoorschriften of verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) op te stellen
 • Zienswijzen te behandelen
 • Bijdragen te leveren bij het voeren van juridische procedures
 • Procedures planningstechnisch te beheersen, opdat vergunningen/ontheffingen binnen wettelijke c.q. afgesproken termijnen worden verleend
 • Politieke/bestuurlijke gevoeligheden tijdig te herkennen en daarop de nodige maatregelen te treffen
 • Notities te schrijven voor management en bestuur met betrekking tot onderhanden procedures
 • Zo nodig second opinions of objectieve kwaliteitscontroles uit te voeren en te rapporteren

Inspecteurs (handhavers):

Wij beschikken over inspecteurs op junior, medior en senior niveau, afhankelijk van hun kennis- en ervaring. Onze inspecteurs zijn in staat om zelfstandig:

 • (Integrale) controles en hercontroles uit te voeren bij alle bedrijfscategorieën
 • Resultaten van de (her)controles te rapporteren en deze te verwerken in de daarvoor beschikbare geautomatiseerde systemen
 • Alle benodigde correspondentie te voeren in relatie tot de uitgevoerde (her)controles
 • Controles voor vaste tarieven binnen afgesproken tijdspannes uit te voeren
 • Bijdragen te leveren bij het voeren van juridische procedures
 • Politieke/bestuurlijke gevoeligheden tijdig te herkennen en daarop de nodige maatregelen te treffen
 • Notities te schrijven voor management en bestuur met betrekking tot onderhanden procedures
 • Zo nodig second opinions of objectieve kwaliteitscontroles uit te voeren en te rapporteren

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden
contact op met Jelle Kramer

Neem contact op