ADROMI SUNPOWER
solar geregeld van A tot Z

Adromi Sunpower is een samenwerkingsverband dat energietransitie realiseert voor bedrijven die willen verduurzamen. Wij gaan met u in gesprek om alle vragen
te beantwoorden en regelen het gehele traject van vergunningaanvraag tot oplevering, waarbij we u volledige transparantie bieden in de kosten en de opbrengsten.

NEEM CONTACT OP
Bestemmings plannen
Ruimtelijke Onderbouwing
Plan beoordeling
Haalbaarheids studies
Planschade & Nadeelcompensatie
Digitalisering plannen

Bestemmingsplannen

Wanneer en (bouw)plan of project qua bouw- op gebruiksmogelijkheden niet passend is in het bestaande bestemmingsplan geeft dit aanleiding een bestemmingplan te wijzigen of te herzien. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn bij ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, een functiewijziging van agrarisch naar wonen of wanneer een bepaalde bedrijfsfunctie niet aansluit bij de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij voor u een flexibel en op maat gemaakt bestemmingsplan opstellen.

Ruimtelijke Onderbouwing

Regelmatig doet zich een situatie voor waarin een bouwplan of project in strijd is met het geldende bestemmingsplan. In dat geval kan een procedure worden gevolgd voor het verlenen van een omgevingsvergunning ter afwijking van het geldende plan.  De omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan moet zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing waarbij wordt aangetoond dat het plan of project voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’.

Zo vraagt een omgevingsvergunningaanvraag een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing terwijl in het geval van een zogenaamd kruimelgeval sprake kan zijn van een onderbouwing op hoofdlijnen. Wij vervaardigen voor u een ruimtelijke onderbouwing welke qua inhoud en omvang is afgestemd op de te doorlopen procedure.

Planbeoordeling

Naast het opstellen van bestemmingsplannen en onderzoeksrapporten in allerlei specialisaties voeren wij planbeoordelingen uit voor bedrijven, instellingen en particulieren. Omdat vaststelling van een nieuw bestemmingsplan beperkend kan werken voor de bouwmogelijkheden op uw perceel of de bedrijfsvoering van uw bedrijf of instelling is het van groot belang bestemmingsplannen tijdens de inspraak of ontwerpfase te beoordelen.

Vanwege onze ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van ruimtelijke plannen en onze (milieu)technische en juridische kennis zijn wij in staat de potentiele invloed van een bestemmingsplan te projecten op uw situatie. Wanneer het bestemmingsplan hier aanleiding toe geeft kan Adromi u adviseren en begeleiden in het traject van inspraak, zienswijze, beroep en/of bezwaar.

Haalbaarheidsstudies

Bij bedrijfsverplaatsing of -uitbreiding is het van belang rekening te houden met allerlei factoren welke van belang zijn voor uw bedrijfsvoering. Zo is er sprake van milieuzoneringen en planologische randvoorwaarden. Daarbij kunnen ook privaatrechtelijke afspraken in de vorm van erfpacht een rol spelen. Tal van factoren zijn van invloed op de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de locatie en de daaraan gekoppelde waarde voor het bedrijf.

Wij ondersteunen en adviseren bedrijven in de zoektocht naar een nieuwe bedrijfslocatie of bij beoordeling van een potentiële vestigingslocatie. Dit doen we onder ander door het in beeld brengen van deze randvoorwaarden en de taxatie van de daarmee samenhangende kosten. Wij voeren vestigingsonderzoek uit in binnen- en buitenland.

Planschade en nadeelcompensatie

Wanneer u nadeel ondervindt van overheidsmaatregelen bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om schadevergoeding te ontvangen. De meest ingrijpende overheidsmaatregel in deze context vormt onteigening. Als sprake is van andere schadeveroorzakende besluitvorming, kan in de context van een dergelijk besluit meestal om schadevergoeding worden verzocht. Er bestaan ook diverse specifieke regelingen op het gebied van nadeelcompensatie. De meest bekende hierbij is waarschijnlijk planschadevergoeding op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Ook is niet uitgesloten dat u als grondeigenaar of initiatiefnemer voor een bestemmingsplanwijziging wordt geconfronteerd met het aspect planschade.

Adromi kan u adviseren en begeleiden in deze procedures. Het kan gaan om juridische advisering, maar ook om een taxatie van het geleden of te leiden nadeel dan wel het opstellen van een kostenbegroting.

Digitalisering van ruimtelijke plannen

Voor de inwerkingtreding van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (planologisch strijdig gebruik) moet het plan als digitaal bestand worden gepubliceerd op de website ruimtelijke plannen. Het technische ontwerp van onze plankaarten voldoet daarbij aan de strikte randvoorwaarden, zoals opgenomen in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. Daarbij moet voldaan worden aan de IMRO 2012 (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2012), de SVBP 2012 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012) en de STRI 2012 (Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2012).

Wij verzorgen de digitalisering van uw ruimtelijke plannen en allerlei tekenwerkzaamheden ter ondersteuning van uw bestemmingsplantoelichting of aanvraag omgevingsvergunning.

Ruimtelijke onderbouwing Dijkwoning Sliedrecht

In opdracht van Brand BBA | BBA Architecten heeft Adromi de ruimtelijke onderbouwing opgesteld en de ruimtelijke procedure begeleid voor de bouw van een nieuwe woning aan de Baanhoek in Sliedrecht. De ruimtelijke afwijkingsprocedure was nodig om op het perceel een nieuwe woning te realiseren welke voldoet aan de eisen van deze tijd. Specifieke punten van aandacht hierbij waren een goede inpassing in het bestaande bebouwingslint, het bouwen in een waterkering, parkeren en akoestiek.