Project omschrijving

Bestemmingsplan Garage en Tankstation Benschop

In samenwerking met Verstoep Bouwkundigen heeft Adromi het bestemmingsplan opgesteld voor dit project. Het nieuwe bestemmingsplan was nodig om de bestaande bedrijfsbebouwing uit te breiden met een showroom, kantoor en extra serviceruimten. In dit bestemmingsplan zijn ook de belendende percelen betrokken waardoor een combinatie van wonen, een autobedrijf en een tankstation is mogelijk gemaakt. Specifieke punten van aandacht hierbij waren verankering van een goede landschappelijke inpassing in het bestemmingsplan, externe veiligheid, verkeer, parkeren en akoestiek. Onze kennis van ruimtelijke ordening en milieu heeft bijgedragen aan een passend planologisch kader.